Sẵn sàng du học – đa số khái niệm như chi phí lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng có nghĩa không giống nhau, vì thế được thể hiện bằng những từ bỏ ngữ không giống nhau trong giờ Anh. Gần như từ vựng cùng ví dụ sau đây để giúp đỡ bạn làm rõ hơn các khái niệm này.

Bạn đang xem: Tiền công tiếng anh là gì

Bạn đang xem: tiền công tiếng anh là gì

Bạn đang xem: tiền lương giờ đồng hồ anh là gì


*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả khi có tác dụng việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm ngoại trừ giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled to extrapay.

Nhân viên làm thêm ngoài giờ sẽ được trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: chi phí lương trả thời hạn và thường xuyên theo tháng, đựơc dụng cụ trong hợp đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương chúng ta một tháng bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê thường xuyên trả theo tuần, đặc biệt là cho những các bước làm thuê phổ thông, không đề nghị qua bởi cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bốc vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cấp.

Xem thêm: Doraemon Có Nghĩa Là Gì - Ý Nghĩa Tên Của Các Nhân Vật Trong Doraemon

Ví dụ:

Tôi nhận thấy tiền trợ cấp hằng ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, chi phí phần trăm lợi nhuận bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi hay tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là chi phí thưởng chuyên cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Công ty tặng ngay thêm chi phí thưởng năng suất thao tác cho bọn chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền máu kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ khi Jenny ra đời chúng tôi bước đầu để dành tiền trong tương lai con bé nhỏ học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp thôi việc

Các ông chủ phải trả chi phí trợ cấp cho thôi việc sau khoản thời gian một nhân viên cấp dưới bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cung cấp thất nghiệp