Thực thể

Thực thể (Entity) là đối tượng nhưng ta cần quan tâm trong công tác làm việc quản lý. Một đối tượng tất cả thể là:

Rất cụ thể:

nhân viên cấp dưới của một cơ quan liêu là đối tượng cần quản lý. Tờ hoá đơn là một đối cần quản lý. ...

Hoặc trừu tượng, chẳng hạn:

Khoa tin học Ngành toán ứng dụng. ...

Tiêu chuẩn xác định thực thể

hữu dụng cho quản lý. Phân biệt được giữa những thực thể với nhau.

Kiểu thực thể:

Là tập hợp những đối tượng cùng loại hình thành một kiểu thực thể, nói khác đi kiểu thực thể đó là những thực thể cùng được mô tả bằng những đặc trưng giống nhau.

Bạn đang xem: Mô hình thực thể liên kết

Ví dụ: Một nhân viên cấp dưới là một thực thể, tập hợp những nhân viên của cùng một hệ thống tạo thành một kiểu thực thể.

Thuộc tính của thực thể: Thuộc tính được hiểu là dữ liệu,là tính chất đê dùng để tế bào tả một đặc trưng của thực thể.

Ví dụ:Thực thể SinhViên có các thuộc tính:HọTên, QueQuan, MaSV...

Thuộc tính của liên kết: Là những tính chất thông thường của những quan hệ vào một tập thực thể. Thuộc tính của quan tiền hệ phụ thuộc vào tất cả những tập thực thể tham gia vào quan lại hệ.

Chú ý: để ý thực thể bao gồm thể là đa trị, đơn trị hoặc phức hợp

thuộc tính phức hợp: giá bán trị của thuộc tính tất cả thể chia nhỏ thanh các phần gồm nghĩa . VD: thuộc tính họ và tên, thuộc tính địa chỉ... thuộc tính đa trị: gia trị của thuộc tính là những thành phần thuộc thuộc một loại. VD: thuộc tính ngoại ngữ
Liên kết

Một liên kết là một sự ghép nối giữa hai tốt nhiều thực thể. Phản ánh sự liên hệ giữa các thực thể.Có những kiểu liên kết sau.

Quan hệ 1-1 (đọc là liên kết một một): hai thực thể A với B có mối quan hệ đối chọi nếu một thực thể kiểu A tương ứng với một thực thể kiểu B cùng ngược lại:

*

Quan hệ 1-n (đọc là liên kết một nhiều): nhị thực thể A và B gồm mối quan lại hệ 1- n nếu một thực thể kiểu A tương ứng với nhiều thực thể kiểu B cùng một thực thể của B chỉ tương ứng với một thực thể kiểu A:

*

Quan hệ n-n (đọc là liên kết nhiều nhiều ): nhị thực thể A và B tất cả mối quan tiền hệ n-n nếu một thực thể kiểu A tương ứng với nhiều thực thể kiểu B cùng ngược lại”

*

Hệ thống kí hiệu

*


Chuyển quy mô thực thể liên kết thành những lược đồ quan lại hệ

Tập thực thể:

tên của tập thực thể -> tên của lược đồ quan tiền hệ. Những thuộc tính của tập thực thể -> thuộc tính của lược đồ quan tiền hệ.

Tập quan hệ:

thương hiệu của tập quan lại hệ -> thương hiệu của lược đồ quan liêu hệ Khoá của các tập thực thể tham ra vào quan hệ và những thuộc tính của riêng quan tiền hệ -> thuộc tính của lược đồ quan lại hệ.

Quan hệ có khoá chung:

Khi nhì quan hệ tất cả chung khoá dự tuyển -> núm hai lược đồ với những thuộc tính kết hợp.

Ví dụ:

Chuyển mô hình ER sau thành lược đồ quan liêu hệ.

Xem thêm: Hợp Âm Quá Khứ Chôn Chặt Hay Nhất 2022, Lời Bài Hát: Quá Khứ Chôn Chặt (Part 2)

*

Chuyển thành lược đồ quan tiền hệ như sau:

MỘNHỌC(# Mã môn, tên Môn)

GIAOVIÊN(# Mã GV, Họ Tên)

SV(#Mã SV, tên SV)

DẠY(Mã GV, # Mã môn )

HỌC(#Mã SV, # Mã môn, Điểm)

Lược đồ DẠY và MÔNHỌC có cùng khoá =>kết hợp thành lược đồ

MÔNHỌC((# Mã môn, thương hiệu Môn, Mã GV).


Các bước thiết kế csdl

Giai đoạn tra cứu hiểu nhu cầu là nhằm hiểu rõ hệ thống database sẽ được lập ra phải đáp ứng các nhu cầu gì của người dùng-các nhu cầu trước mắt cùng tương lai, nhu cầu tường minh và tiềm ẩn.

Giai đoạn đối chiếu là nhăm đi sâu vào bản chất và đưa ra tiết của hệ thống mang lại thấy hệ thống là phải thực hiện những việc gì và các dữ liệu cơ mà nó đề cập là những dữ liệu nào, bao gồm cấu trúc ra sao.

Giai đoạn thiết kế là nhằm đưa ra những quyết định về download đặt hệ thống, để sao để cho hệ thống thoả mãn được những yêu cầu nhưng giai đoạn đối chiếu đã đưa ra, đồng thời lại ham mê ứng với các điều kiện ràng buộc vào thực tế.

Giai đoạn sở hữu đặt bao gồm hai công việc chính, là lập trình với kiểm định, nói theo thuật ngữ của ngành xây dựng, thì đó là giai đoạn kiến tạo nhằm chuyển các kết quả phân tích với thiết kế trên giấy, thành một hệ thống chạy được.

Giai đoạn khai thác và bảo dưỡng là giai đoạn đưa hệ thống vào sử dụng, đồng thời thực hiện các chỉnh sửa, khi phát hiện thấy hệ thống còn có chỗ chưa say mê hợp.