Ngày hôm sau, nó đã to gan lên thành bão nhiệt đới, với một trả lưu trang bị hai sinh ra ở phía Bắc - tây bắc hoàn lưu ban đầu.

Bạn đang xem: Lưu ban tiếng anh là gì


The next day, it reached tropical storm status as a second circulation formed north-northwest of the initial circulation.
Lo không tự tin về danh tiếng của Baciocchi với tư cách là một trong những thuyền trưởng nghèo, Napoleon vẫn có một vài sự bảo lưu ban đầu về việc lựa lựa chọn của vợ ông xã mình.
Concerned about Baciocchi"s reputation as a poor captain, Napoleon had some initial reservations about his sister"s choice of spouse.
According to the Primary Chronicle the Rus" elite initially consisted of Varangians from Scandinavia.
Năm 1833, William ký một bản Hiến pháp new cho Hanover, trao quyền mang đến tầng lớp trung lưu, ban quyền lực hạn chế cho các tầng lớp phải chăng hơn, và tăng thêm vai trò đến Nghị viện Hanover.
In 1833, William signed a new constitution for Hanover, which empowered the middle class, gave limited power lớn the lower classes, and expanded the role of the parliament of Hanover.
Trong câu chuyện của Batman, nhân vật của Robin được coi là Watson của Batman bởi Bill Finger, tín đồ viết các cuộc phiêu lưu ban đầu của Batman, nói rằng: "Robin was an outgrowth of a conversation I had with Bob.
In Batman stories, the character of Robin was intended khổng lồ be Batman"s Watson: Bill Finger, writer for many early Batman adventures, wrote: "Robin was an outgrowth of a conversation I had with Bob.
Mặc dù tỉ lệ cho trường đã nâng cao nhiều giữa những năm gần đây nhưng chất lượng và tác dụng giáo dục tại một số trong những vùng khó khăn của vn vẫn còn thấp, đôi khi tỉ lệ bỏ học với lưu ban vẫn còn đó cao.
Despite significant improvements in enrollment rates in recent years, the quality and effectiveness of education in Vietnam’s poorer regions remains low, while drop-out and repetition rates remain high.

Xem thêm: Cách Quét Virus Bằng Avast Free Antivirus 2019, Avast Antivirus 2021


Ví dụ, những sinh viên và một trong những giáo viên nói tiếng Creole trong nhà và chúng ta nói ko rành tiếng người thương Đào Nha (ngôn ngữ giảng dạy); không tồn tại đủ chi tiêu cho phép tắc học tập, và có một tỷ lệ lưu ban cao.
For example, many students và some teachers speak Cape Verdean Creole at home and have a poor command of Portuguese (the language of instruction); there is insufficient spending on school materials, lunches, & books; & there is a high repetition rate for certain grades.
Các Thánh Hữu Ngày Sau người Brazil share việc Quỹ giáo dục và đào tạo Luân Lưu vẫn ban phước cho cuộc sống của họ như thế nào.
Araújo, one of the first Brazilian returned missionaries blessed by the PEF, adds, “With the growth of my career, I have more opportunities lớn influence people by my example.
An important early tributary to the Solo River is the Dengkeng River, which has its source on Mount Merapi.
Tháng 12 năm 2009, lưu trữ của ban nhạc được kiến thiết dưới định dạng FLAC cùng MP3 tuy vậy giới hạn cùng với 30.000 USB.
In December 2009, the band"s catalogue was officially released in FLAC and MP3 format in a limited edition of 30,000 USB flash drives.
Each of these five committees gives particular attention to lớn a specific aspect of Christ’s earthly belongings.
Mặc dù các mối quan liêu hệ với người lưu vong ban đầu là ưu tiên số một, Đài châu Âu tự do thoải mái (RFE) là cơ quan lớn nhất của NCFE sau đó.
Although exile relations were initially its first priority, Radio miễn phí Europe (RFE) became the NCFE"s greatest legacy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M