Như họ đã biết, giữa những tiêu chí review Ngữ pháp của tất cả hai kĩ năng IELTS Speaking cùng Listening kia là kỹ năng sử dụng những câu phức cùng câu ghép một giải pháp linh hoạt và chính xác. Chính vì vậy chúng ta cần nắm vững cách cần sử dụng và cấu tạo câu sử dụng những từ “When, Until, While, Before, After“ do lẽchúng là yếu tố cấu tạo nên câu phức. Hôm nay, IELTS Vietop vẫn giúp chúng ta hệ thống phương pháp sử dụng của các từ trên.

Bạn đang xem: Cách dùng when while before after


A. Vị trí When, Until, While, Before, After trong câu

Nhìn chung, vị trí của các từ “when, until, while, before, after” khá linh hoạt. Chúng rất có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu tuỳ trực thuộc vào chủ kiến của bạn viết muốn mô tả hay nhấn mạnh vấn đề câu như vậy nào.

Lưu ý: khi những từ “when, until, while, before, after” tiên phong câu, thì mệnh đề chứa các từ này sẽ được ngăn biện pháp với mệnh đề chính ở sau bằng dấu phẩy “,”

Ví dụ 1:

When we were walking on the street, we bumped into an old friend from high school

Hoặc We bumped into an old friend from high school when we were walking on the street

Before he could reach the door, she quickly closed it

Hoặc She quickly closed the door before he could reach it


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


Vui lòng nhập thương hiệu của bạn
Số điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập ko đúng
Đặt hẹn

B. Bí quyết dùng When, Until, While, Before, After

1. Biện pháp dùng When

Cách dùng

Cấu trúc câu và ví dụ

Diễn tả hành vi xảy ra trước một hành động khác trong thừa khứ

Lưu ý: Ta chia thì thừa khứ ngừng cho hành vi xảy ra trước, quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau

When S + V2/ed, S + had + V3/ed

Ví dụ: When I arrived at the cinema, the film had ended

Diễn tả hai hành động xảy ra song song hoặc liên tiếp trong thừa khứ

When + S + V2/ed, S + V2/ed

Ví dụ: When I was driving home, my husband was cooking a special meal for me

Diễn tả một hành vi đang diễn ra thì hành động khác xen vào

Lưu ý: với hành vi đang diễn ra, ta dùng thì vượt khứ tiếp diễn, hành động xen vào cần sử dụng thì thừa khứ đơn

When + S + tobe +Ving, S + V2/ed

Ví dụ: We were playing monopoly when the lights went off.

Diễn tả một hành động ở lúc này có liên quan hoặc kết quả ở tương lai

Mệnh đề sau “when” đang ở thì lúc này đơn, không khi nào ở thì sau này đơn

When + S + Vs/es, S + will + V nguyên mẫu

Ví dụ: When my friend from đài loan trung quốc visits me, I will take him khổng lồ attractions in Ho bỏ ra Minh city.

2. Phương pháp dùng While

While được dùng để miêu tả hai hành động được xảy ra đồng thời trong bây giờ hoặc thừa khứ

Cấu trúc:S1+ tobe +Ving,S2+ tobe + Ving

Ví dụ:

We were lying on the beach sunbathing while they were playing volleyball.She is watching TV while his dog is playing with the ball

Ngoài ra, while còn được dùng để kết nối những ý bao gồm nghĩa tương phản nhau với ý nghĩa sâu sắc trang trọng

Ví dụ: While I am happy for us all to eat at home, I don’t want to spend hours in the kitchen preparing the food.

3. Cách dùng Before

Cách dùng

Cấu trúc và ví dụ

Hành động xảy ra trước một hành động trong thừa khứ

Before + S + V2/ed, S + had + V3/ed

Ví dụ: Before I came back to Vietnam, I had lived abroad for twenty years

Hành động sẽ xẩy ra nếu như một hành động khác được thực hiện

Before + S + Vs/es, S +will + V nguyên mẫu

Ví dụ: Before we visit your house, we will call you in advance

4. Giải pháp dùng After

Cách dùng

Cấu trúc và ví dụ

Hành động xẩy ra sau một hành vi khác trong thừa khứ.

After + S + had + V3/ed, S + V2/ed

Ví dụ: After we had arrived at the airport, we booked a taxi lớn the city center

Hành động xẩy ra trong quá khứ, để lại tác dụng trong quá khứ

After + S + V2/ed, S + V2/ed

Ví dụ: After Tom confessed that he was having an affair, his wife decided to file a divorce

Sau khi thao tác làm việc gì sẽ thao tác gì tiếp theo

After + simple present/ present perfect, simple present

Ví dụ: After she has brushed her teeth, she goes khổng lồ bed

5. Giải pháp dùng Until

Cách dùng

Cấu trúc và ví dụ

Một vụ việc kéo dài cho tới khi một sự việc, hành vi khác xảy ra

S + V2/ed + until + S + V2/ed

Ví dụ: We waited inside the building until the rain stopped

Nhấn mạnh hành vi ở mệnh đề Until đang được hoàn thành trước hành vi kia

S + V2/ed + until + S + had + V3/ed

dụ: I hadn’t realized she wasn’t English until she spoke

Dùng với nghĩa là sẽ có tác dụng gì cho tới khi một bài toán nào đó hoàn thành

S + simple future + until + S + present simple/ present perfect

Ví dụ: I will watch TV until my mother finishes cooking

D. Bài tập vận dụng

Bài tập 1

Điền when , while hoặc until vào khu vực trống ưng ý hợp

1. I was having lunch ………………. James arrived.

2. Once he starts painting a room he won’t stop ………….. It’s done.

3. ……………… I heard the doorbell, I went lớn the door.

4. This dog might be dangerous, don’t move …………. I tell you.

5. ……………….. Jo was washing her hair, I did my homework.

6. ……………….. I buy the bread, you can go to lớn the butcher’s.

7. He can’t say ………………….. The Inspector of Mines gives his report.

Xem thêm: Những Món Ăn Đẹp Mắt Nhất Thế Giới Siêu Xa Xỉ Sang Chảnh Cho Hội

8. I was at the baker’s ……………. I met Jo.

9. The customer was being helped by the salesman ……………..….. The thief came into the store.

10. ……………………… you saw Keith, was he with Jo?

11. I was in the cửa hàng …………………. Someone stole my bag.

12. I hurt my back ………………… I tried khổng lồ lift the piano.

13. ……………….. We were standing outside the cinema, someone picked my pocket.

14. …………………. Mrs Scott came back khổng lồ her hotel, she called the elevator.

15. I will be taking care of my little brother Allan ………………… my parents come back. 

Bài tập 2

Điền when, before hoặc after vào địa điểm trống phù hợp và chia thì của rượu cồn từ vào ngoặc
*

1. ………….. The coffee beans ……………….. (pick), they are dried outside under solar heat & roasted in an oven.


*

2. ………….. The roasting process is finished, the coffee beans are cooled ……………… they ……………..(put) into a grinder and ground into powder. The following three steps involve mixing the obtained coffee powder with hot water, straining them và finally freezing the mixture.


*

3. …………….. The frozen liquid is ground again by a machine, it ………………….. (dry) in a vacuum. 4. At the final stage, the coffee …………….(pack) into separate jars ……………… reaching the hands of consumers.

Tìm hiểu khóa đào tạo IELTS nhóm cấp tốc từ 6-8 bạn hoặc IELTS 1 kèm 1 vẫn được đa số chúng ta quan trung ương tại TPHCM

Answer Key

Bài tập 1

1. When

2. Until

3. When

4. Until

5. While

6. While

7. Until

8. When

9. When

10. When

11. When

12. When

13. While

14. When

15. Until

Bài tập 2

1. After – are picked/ have been picked

2. When – before – are put

3. After – is dried

4. Are packed – before

Trên đấy là những con kiến thức khiến cho bạn cách cần sử dụng When, Until, While, Before, After một cách cụ thể nhất. Hi vọng nó sẽ giúp đỡ ích được cho chính mình trong quy trình học tập.