Nắm vững công thức, cách dùng của thì thừa khứ đơn (Simple Past Tense)mới áp dụng làm bài xích tập và giao tiếp hiệu quả. 4Life English Center (photoworld.com.vn) xin gửi tới bạn hiểu trọn bộ phương pháp của thì bây giờ đơn và đương nhiên ví dụ áp dụng dễ hiểu.

Bạn đang xem: Cách dùng thì quá khứ đơn

*
Thì quá khứ đơn
3. Phương pháp thì thừa khứ đơn 3.1. Công thức thì quá khứ đối kháng với cồn từ to lớn Be 3.2. Cách làm thì quá khứ 1-1 với rượu cồn từ thường xuyên 4. Cách dùng thì thừa khứ đối kháng 6. Một số bài tập và câu trả lời về thì vượt khứ solo

1. Định nghĩa thì thừa khứ 1-1 (Simple Past Tense)

Thì vượt khứ đơn diễn tả sự việc, hiện nay tượng xẩy ra trong thừa khứ và xong ở quá khứ, không kéo dài đến bây giờ và tương lai.

2. Lốt hiệu nhận thấy thì vượt khứ đơn

Trong câu tất cả chứa phần đa từ sau là tín hiệu của thì quá khứ đơn:

Yesterday: trong ngày hôm qua Last night: buổi tối quaLast week: Tuần trướcLast month: mon trướcLast year: Năm ngoáiAgo: bí quyết đây. (two hours ago: cách đó 2 giờ, two weeks ago: cách đó 2 tuần…)At, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)When + mệnh đề phân chia thì thừa khứ đơn: lúc (when I was a kid,…)

3. Cách làm thì thừa khứ đơn

3.1. Bí quyết thì vượt khứ đơn với đụng từ lớn Be

3.1.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + was/ were +…

Trong đó:

S (subject): nhà ngữS = I/ He/ She/ It/ Danh từ số không nhiều + wasS = We/ You/ They/ Danh trường đoản cú số những + were

Ví dụ:

The children were in the garden.It was cloudy yesterday.3.1.2. Thể lấp định

Cấu trúc:

S + was/ were + not …

Lưu ý:

was not = wasn’twere not = weren’t

Ví dụ: They were not in London from Monday khổng lồ Thursday of last week.

3.1.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc:

Was/ Were (+not) + S +…?

Trả lời:

Yes, S + was/ were.

No, S + wasn’t/ weren’t.

WH-word + was/ were + S (+ not) +…?

Ví dụ:

Were they happy last holiday?

What was the weather like yesterday?

3.2. Cách làm thì quá khứ solo với cồn từ thường

3.2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + V-ed/ V-2 +…

Trong đó:

S (Subject): chủ ngữV-ed/ V-2: Động từ phân tách thì thừa khứ đối chọi (theo luật lệ hoặc bất quy tắc).

Ví dụ: Joni went to the zoo five days ago.

Tyler visited his grandmother last month.

3.2.2. Thể che định

Cấu trúc: S + did not + V(nguyên mẫu)

Lưu ý: did not = didn’t

Ví dụ: She didn’t go lớn the church five days ago.

3.2.3. Thể nghi vấnCâu hỏi Yes/ No question

Cấu trúc: Did + S + V(nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + did./ No, S + didn’t.

Xem thêm: Ý Nghĩa Lịch Sử Chiến Dịch Hồ Chí Minh, Chiến Dịch Hồ Chí Minh

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + did + S (+ not) + V(nguyên mẫu)?

Trả lời: S + V-ed +…

Ví dụ:

Did you go khổng lồ work yesterday?

Where did she go?

4. Bí quyết dùng thì thừa khứ đơn

*
Cách sử dụng thì quá khứ đơn

4.1. Diễn tả một loạt hành vi liên tiếp nhau xẩy ra trong vượt khứ.

Ví dụ:

I was very tired, so I left the các buổi party early.It was warm, so I took off my coat.The window was mở cửa and a bird flew into the room.

4.2. Miêu tả một hành vi đã hoàn thành trong thừa khứ và có thời khắc xác định

Ví dụ:

The Wright brothers flew the first airplane in 1903.I think I heard a strange sound outside the door one minute ago.They had dinner at 9 o´clock.

4.3. Mô tả một hành động diễn ra thường xuyên lặp đi tái diễn trong quá khứ và bây chừ không ra mắt nữa

When I was in middle school, I used khổng lồ play soccer.She usually came to the library, but now she reads e-books.He worked out quite often before he fell sick.

4.4. Diễn đạt một hành vi đã xẩy ra trong 1 thời gian dài trong thừa khứ và đã kết thúc

Susie was a teacher for 10 years.Tony worked for that company for 2 years.I learned at high school from năm trước to 2017.

4.5. Miêu tả hành cồn chen ngang vào hành động khác diễn ra trong thừa khứ

She was eating, the phone rang.The policeman caught the thief while he was escaping.The children were playing football when their mother came back home.

5. Biện pháp chia hễ từ ở thì vượt khứ đơn

Thêm đuôi “-ed” vào sau cồn từ phù hợp quy tắc như played, worked, watched,…Động từ bỏ tận thuộc là “e” thì ta chỉ cần thêm “d” như tired, smiled, agreed,…Động từ tất cả MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm và trước phụ âm là MỘT nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”: stop – stopped, shop – shopped, tap – tapped,…Có một trong những từ không vận dụng quy tắc đó: commit – committed, travel – travelled, prefer – preferred,…Đối với rượu cồn từ tận cùng là “y”:

Trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) thì ta cộng thêm “ed”: play – played, stay – stayed,…

Trước “y” là phụ âm (còn lại ) thì ta thay đổi “y” thành “i + ed”: study – studied, cry – cried,…

6. Một trong những bài tập và câu trả lời về thì thừa khứ đơn

6.1. Bài tập 1:

Điền và chia thì những từ đến sẵn vào câu thích hợp hợp:

buy catch cost fall hurt throw sell spend teach ·write

‘How did you learn lớn drive?’ ‘My father _____ me.’Mozart _______ more than 600 pieces of music.We couldn’t afford lớn keep our car, so we _______ it.Dave _______ down the stairs this morning and _______ his leg.Joe _______ the ball to lớn Sue, who _______ it.Annie _______ a lot of money yesterday. She _______ a dress which _______ $100.

6.2. Bài tập 2:

Hoàn thành những câu và phân chia từ đúng dạng:

The bed was very comfortable. I ________ (sleep) well.The window was mở cửa and a bird ________ (fly) into the room.We were very tired, so we ________ (leave) the buổi tiệc ngọt early.lt was hard carrying the bags. They ________ (be) very heavy.lt was warm, so I ________ (take) off my coat.The film wasn’t very good. I ________ (enjoy) it much.I knew Sarah was busy, so I ________ (disturb) her.The villa wasn’t very expensive. Lt ________ (cost) much lớn stay there.He was in a hurry, so he ________ (have) time to lớn phone you.

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

1. Taught2. Wrote3. Sold4. Fell – hurt5. Threw – caught6. Spent – bought – cost

Bài tập 2:

1. Slept2.flew3. Left4. Were5. Took6. Didn’t enjoy7. Didn’t disturb8. Didn’t cost9. Didn’t have

Trên phía trên là toàn bộ công thức và một số trong những bài tập áp dụng về thì vượt khứ đơn nhưng 4Life English Center (photoworld.com.vn) chia sẻ tới các bạn. Mong muốn sẽ bổ sung kiến thức về ngữ pháp tiếng anh trên nhỏ đường chinh phục tri thức.