Mang nghĩa quánh biệt, quan trọng đặc biệt là, quan trọng đặc biệt cho (very much; more than usual or more than other people or things) - Source: Cambridge


I chose this especially for your new house.They invited her to speak especially because of her experience in inner cities.

Bạn đang xem: Cách dùng specially và especially


Parents of young children often become depressed, and this is especially true of single parents.This particular stretch of coast is especially popular with walkers.This variety of rose is especially hardy và drought-resistant.It"s a pity you couldn"t come - I especially wanted you khổng lồ meet my friend Jo.He was especially fond of his youngest brother.She campaigned throughout the US, but especially in the northeast.

Đọc kĩ những câu ví dụ như trên thì các em thuận tiện nhận thấy ESPECIALLY đều tuân hành theo tác dụng chính của 1 adverb


Sự không giống nhau duy nhất với ESPECIALLY là SPECIALLY sẽ có nghĩa KHÁC BIÊT "in a way that is not ordinary" (một bí quyết bất thường)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

We don’t want khổng lồ be treated specially. (Chúng tôi không muốn bị đối xử khác thường)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

This is a specially good wine."Is there anything you want to vì this evening?" "Not specially."The children really liked the museum, specially the dinosaurs.I"m not specially keen on cheese.I wasn"t specially interested in his book.She seemed specially keen to talk to him.The meeting was specially well attended tonight.Are you specially interested in watching this programme?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I came here specially to lớn see you. She has a wheelchair that was specially made for her. The opera "Aida" was specially written for the opening of the Cairo opera house in 1871.

Xem thêm: Tên Nhiệm Vụ Hàng Ngày Của Phụ Bản Hang Người Tuyết Là Gì? Boss Cuối Phụ Bản Hang Người Tuyết Tên Là Gì


SPECIALLY mang nghĩa "particularly", "above all" - trong tất cả, duy nhất là vật gì (giữa các lựa chọn)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

She enjoys exercise, especially aerobics (Cô ấy thích đàn dục, tốt nhất là thể dục thẩm mỹ. Điều này tức là trong các môn thể dục, cô ấy thích nhất là thể dục thể thao thẩm mỹ).I especially liked his latest novel (Tôi đặc biệt thích cuốn tè thuyết tiên tiến nhất của ông ấy. Trong tương đối nhiều tác phẩm của ông ấy, tôi yêu thích nhất là cuốn tiểu thuyết mới phát hành).

"Especially" còn được sử dụng với nghĩa "very", "extremely" - rất, rất kỳ, nhằm mục đích nhấn mạnh khỏe mức độ sự việc.


She’s not especially talented. (Cô ta chưa hẳn là kĩ năng gì sệt biệt)Getting food supplies lớn the region is especially urgent now. (Hiện tại, việc cung ứng đồ nạp năng lượng đến khu vực đó là vấn đề rất cấp bách)

"Especially" có nghĩa "for a particular purpose" - do một mục tiêu cụ thể.


Các khóa đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the e-mail to confirm your subscription!