Câu đối chiếu hơn (Comparative) là gì? những cấu trúc, cách áp dụng hay nhưng chú ý nào cần nắm lòng? Ngay bài viết sau đây 4Life English Center (photoworld.com.vn) sẽ câu trả lời tất tần tật các câu hỏi trên nhé!

*
Câu đối chiếu hơn
2. Kết cấu câu đối chiếu hơn 3. Một số xem xét khi so sánh hơn 4. Phân minh câu đối chiếu hơn và đối chiếu nhất trong giờ Anh 4.2. Về cấu tạo 5. Bài tập về câu đối chiếu hơn trong giờ Anh

1. Định nghĩa câu so sánh hơn (Comparative)

So sánh hơn được phát âm là kết cấu so sánh thân 2 hay các vật/người với nhau về 1 hay là 1 vài tiêu chí, vào số có một vật đạt được tiêu chuẩn được chuyển ra cao nhất so với các vật còn lại. Khi đối chiếu 2 hay các vật/người cùng nhau thì hay sử dụng đối chiếu hơn ( dùng so sánh nhất với đầy đủ trường hợp đối chiếu 1 đồ dùng với tổng thể)

2. Kết cấu câu so sánh hơn

2.1. đối chiếu hơn cùng với tính từ bỏ ngắn và trạng trường đoản cú ngắn

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

Trong đó:

S1: nhà ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng 1)S-adj-er: Tính từ có thêm đuôi “er”S-adv-er: Trạng từ được thêm đuôi “er”Axiliary V: Trợ rượu cồn từN (noun): Danh từO (Object): Tân ngữPronoun: Đại từ

Ví dụ:

They work harder than I do. = They work harder than meThis book is thicker than that one

2.2. đối chiếu hơn cùng với tính từ dài cùng trạng từ bỏ dài

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adv: Trạng từ dàiL-adj: Tính từ dài

Ví dụ:

He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Bạn đang xem: Cách dùng so sánh hơn

Lưu ý: so sánh hơn được nhận mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh Ví dụ:

My house is far more expensive than hers.

3. Một số xem xét khi đối chiếu hơn

3.1. Đối cùng với tính từ ngắn (Short adj)

Với tính từ có 1 âm tiết: Short, tall, long,… => gấp hai phụ âm trường hợp từ đó xong xuôi bằng nguyên âm + phụ âm. Ví dụ:

Big => BiggerHot => Hotter

Với tính từ tất cả 2 âm tiết kết thúc bằng: et, er, y, le, ure, ow, như: simple, narrow, polite, quiet. (Ngoại lệ là guilty, eager cần sử dụng với most vì chưng là tính tự dài). => Ta thay đổi y thành i nếu từ đó xong bằng phụ âm y Ví dụ:

Happy => happierDry => drierNow they are happier than they were before: bây chừ họ hạnh phúc hơn trước kia

Ta thấy “happy” là một trong tính từ bao gồm 2 âm tiết tuy thế khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn. Một số tính từ và trạng từ thay đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

3.2. Đối với tính từ dài (Long adj)

Tính từ dẻo là tính từ có không ít hơn một âm máu (trừ trường hòa hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

3.3. Các trường đúng theo bất quy tắc

Good/ well => BetterBad/ badly => WorseOld =>Older (về tuổi tác); Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)Late => LaterMany/ much => MoreLittle =>LessFar =>Farther (về khoảng cách); Further (nghĩa rộng lớn ra)Near => NearerHappy => HappierSimple => SimplerNarrow => NarrowerClever => Cleverer
*
Một số để ý khi so sánh hơn

4. Tách biệt câu đối chiếu hơn và đối chiếu nhất trong tiếng Anh

4.1. Về phong thái dùng

So sánh hai đối tượng người sử dụng ta dùng cấu trúc so sánh hơn. Ví dụ:

He is more intelligent than me (I am) / anyone else: Anh ấy tuyệt vời hơn tôi / toàn bộ mọi người.

So sánh từ cha đối tưởng trở lên ta dùng kết cấu so sánh nhất. Ví dụ:

He is the most intelligent of all / of three / in the class: Anh ấy là fan thông minh nhất trong số đó / trong các 3 tín đồ / trong lớp

4.2. Về cấu trúc

4.2.1. Tính từ bỏ ngắn

Short adjs => adj + er + (than) => the + adj + est Ví dụ:

Short => Shorter (than) => The shortestCalm => Calmer => The calmest4.2.2. Tính từ dài

Long adjs => More/ Less + adj + (than) => The mos/ leastv+ adj

Careful => More careful than => The more carefulBeautiful => Less beautiful( than) => The less beautiful

4.3. Về các trường hợp bất quy tắc

Tính tự => đối chiếu hơn => đối chiếu nhất

Good/ well => Better => BestBad/ badly => Worse => WorstMany/ much => More => MostLittle => Less => LeastFar => Farther => FarthestNear => Nearer => NearestNear => Nearer => NextLate => Later => LatestLate => Later => LastOld => Older => OldestOld => Elder => Eldest

Chú ý Trong đối chiếu hơn thêm far, lots, a good deal, much, a great deal, a lot để dìm mạnh, cộng thêm vào trước vẻ ngoài sô sánh a bit, slightly, a little để bớt nhẹ. Ví dụ:

He is much handsome than me: Anh ấy rất đẹp trai rộng tôi nhiều .

Bằng giải pháp thêm much (nhiều), by far / far (rất nhiều), almost (hầu như), quite (tương đối) vào trước hiệ tượng so sánh để nhấn mạnh so sánh nhất. Ví dụ:

He is most generous: Anh ấy vô cùng hào phóng.

Vì với nghĩa hoàn hảo nhất nên nhưng tính từ sau đây thường không tồn tại dạng so sánh.

Supreme: về tối caoTop: Cao nhấtPrimary: ChínhMatchless: ko đối thủDaily: hàng ngàyPrime: Căn bảnAbsolute: tốt đốiPerfect: hoàn hảoEmpty: Trống rỗngExtreme: rất kỳUnique: Duy nhấtFull: No

Có thể thải trừ chủ ngữ 2 trường hợp nó trùng với chủ ngữ đầu tiên nếu trước đó có as với than của mệnh đề so sánh. Lúc này than và as còn tồn tại thêm tính năng của một đại từ cầm thế. Ví dụ:

Their marriage was as stormy as had been expected: Cuộc hôn nhân của họ sóng gió như đã có đoán trước.

Câu trên ví như được viết không thiếu sẽ là: Their marriage was as stormy as it had been expected. Tuy nhiên vày chủ ngữ ở nhị vế so sánh là một nên hoàn toàn có thể loại quăng quật chủ ngữ số 2 (it). Ở mệnh đề sau than cùng as những tân ngữ bị loại bỏ bỏ sau những động từ. Ví dụ:

They sent me more than I had ordered: Họ nhờ cất hộ hàng nhiều hơn thế số lượng tôi đặt.

Câu trên trường hợp viết không thiếu thốn sẽ là: They sent me more than I had ordered it. Tuy nhiên tân ngữ it bị nockout bỏ khi lép vế than hoặc as. Lúc so sánh các mục so sánh phải tương đương nhau: tín đồ – người, vật – vật Ví dụ:

His drawings are as perfect as his instructor: tranh ảnh của anh ấy hoàn hảo như tín đồ hướng dẫn

Câu này không nên vì so sánh bức tranh với người hướng dẫn. Viết đúng đắn chính là

His drawings are as perfect as his instructor: tranh ảnh của anh ấy hoàn hảo nhất như tín đồ hướng dẫn

5. Bài xích tập về câu đối chiếu hơn trong giờ Anh

5.1. Bài bác tập 1

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

WorseBadThe worstBadly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

MoreThe mostMuchAs

3. It is ……. In the city than it is in the country.

NoisilyMore noisierNoisierNoisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

The most beautifulThe more beautifulThe most beautifullyThe more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

Most hard-workingMore hard-workingThe most hard-workingAs hard-working

6. The English kiểm tra was ……. Than I thought it would be.

Xem thêm: Mái Lưa Thưa Cho Mặt Tròn - Top 10 Kiểu Tóc “Hot” Nhất

The easierMore easyEasiestEasier

7. Physics is thought lớn be ……. Than Math.

HarderThe more hardHardestThe hardest

8. Dòng xe jupiter is ……. Planet in the solar system.

The biggestThe biggerBiggerBiggest

9. She runs …… in my class.

The slowestThe most slowThe slowlyThe most slowly

10. My house is ……. Hers.

Cheap thanCheaperMore cheap thanCheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

FatherMore farFartheFarer

12. Lana is ……. Than David.

HandsomeThe more handsomeMore handsomeThe most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

As bad asBadder thanMore badly thanWorse than

14. A boat is ……. Than a plane.

SlowerSlowestMore slowMore slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

More comfortableComfortablyMore comfortablerComfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

GooderWellerBetterMore good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

Tidier thanThe tidiestThe most tidyMore tidier

18. This road is ……. Than that road.

NarrowerNarrowThe most narrowMore narrower

19. She drives ……. Her brother.

More careful thanMore carefullyMore carefully thanAs careful as

20. It was ……. Day of the year.

The colderThe coldestColdestColder

5.2. Bài xích tập 2

Cats are ………… (intelligent) than rabbits.Lana is…………… (old) than John.China is far ………… (large) than the UK.My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.Helen is …………… (quiet) than her sister.My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.My Class is …………. (big) than yours.The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.This box is ……………… (beautiful) than that one.A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

CDCCCDAADDCCDAACBACB

Bài tập 2

More intelligentOlderLargerMore colourfulQuieterMore boringBiggerWorseMore beautifulBetter
*
Bài tập so sánh hơn

Trên đấy là tất cả những share của 4Life English Center (photoworld.com.vn) về câu đối chiếu hơn. Hi vọng những kỹ năng trên đã rất có thể giúp cho chính mình tự tin hơn trong giao tiếp hay đạt kết quả cao trong số kỳ thi!