*
Bạn đã khi nào gặp câu “They shouldn’t have sacked him. He was the most creative person on their team” và bắt buộc dịch nhiều từ “shouldn’t have sacked” sao cho hợp lý với ngữ cảnh của tất cả câu chưa? Hãy cùng Global Education tò mò cách áp dụng của cụm từ này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng should have done

1. “Should have” hoặc lấp định là “Should not have’’ được dùng để nói về những sự việc đã hoặc có thể đã không xảy ra trong quá khứ với đựợc dịch là “đáng lẽ nên làm cái gi nhưng đang không làm” hoặc “đáng lẽ nên làm gì nhưng đã không làm”

Ví dụ 1:

I should have finished this work by now – Đáng lẽ bây giờ tôi đã phải hoàn thành công việc này rồi (nhưng thực sự đến giờ tôi vẫn không làm xong).

Ví dụ 2:


I should have studied harder for my exams – Đáng lẽ tôi phải học chăm chỉ hơn khi chuẩn bị mang lại các kỳ thi của tôi (nhưng sự thật là ko học chuyên chỉ).

Ví dụ 3:

They should have remembered that their guests don’t eat pork – Họ đáng lẽ phải đừng quên khách khứa không ăn uống được thịt lợn (sự thật là họ đang không nhớ điều đó).

Xem thêm: World Cup 2022 48 Đội Tham Dự? 2026 Fifa World Cup

Ví dụ 4:

They shouldn’t have sent the report off for printing yet. There is still time to make changes – Đáng lẽ họ không nên gửi bạn dạng báo cáo đi in, vẫn còn thời gian để biến hóa nó (nhưng sự thật thì họ đang mang bản báo cáo đi in).

Trong các câu trên, người nói có thể bày tỏ thái độ ân hận, lấy làm tiếc là đã làm cho hoặc không làm một việc gì đó. Cùng bây giờ chúng ta có thể dịch câu ví dụ ở đoạn mở đầu:

“They shouldn’t have sacked him. He was the most creative person on their team” – Họ đáng lẽ ko nên đào thải anh ấy, anh ấy là người sáng tạo nhất trong đội của họ

2. Chúng ta cũng có thể dùng “should have” để diễn tả những nhiệm vụ, nghĩa vụ đã không được hoàn thành, thực thi.

Ví dụ 5:

He should have helped his mother bởi vì the shopping – Đáng lẽ anh ý đề xuất giúp chị em mình đi mua sắm (nhưng nhưng trên thực tế là anh ta không làm thế)
1. He shouldn’t have điện thoại tư vấn me A. Then they would have all been there
2. He should have sent every a reminder B. But now, it’s too late. It’s been sold
3. They should have been there at ten C. But he did
4. We should have bought it D. But she didn’t
5. I should have told you E. But she always does that.
6. She should have apologized F. But they didn’t get there until 11
7. She shouldn’t have explained it better G. But I completely forgot lớn say anything

Key