(Paging in Repeater in asp.net) – chuyên môn phân trang là quá trình hiển thị con số lớn các bạn dạng ghi bằng phương pháp phân bé dại dữ liệu vào những trang khác nhau giúp cho áp dụng của tải dữ liệu nhanh và làm việc nhanh hơn. Nếu bài toán hiển thị dữ liệu sử dụng Control Gridview thì vấn đề này dễ dàng vì tính năng này đã có hỗ trợ. Tuy thế khi sử dụng Control Repeater thì chức năng AllowPaging ko được hỗ trợ. Vậy bao gồm cách nào để tự bổ sung thêm công dụng phân trang cho Repeater không? bài viết dưới đây đã hướng dẫn các bạn thêm Control Paging mang lại Repeater.

Bạn đang xem: Cách dùng repeater trong asp.net

*

*

*

PageTitle="Paging Repeater in ASP.NET" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="PagingDatalist._Default" %>
table cellpadding="4"cellspacing="5"width="100%"style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor="#cccccc" border="1">
asp:HyperLink ID="lnkPrev" Runat="server" CssClass="CommandButton">span class="paging">span>asp:HyperLink>

Xem thêm: Những Bộ Ảnh Gia Đình Đẹp Nhất Không Thể Bỏ Qua, Những Mẫu Ảnh Chụp Gia Đình Đẹp

PageTitle="DropDownList AutoComplete & Filtering in ASP.Net"Language="C#"MasterPageFile="~/Site.master"AutoEventWireup="true"CodeBehind="Default.aspx.cs"Inherits="AutoCompleteandFilteringDropdownlist._Default"%>
asp:LinkButtonid="cmdSubmit"runat="server"OnClick="cmdSubmit_Click"Text="Submit"Causesvalidation="true">
DataSet objBind = objSQL.FillTable("SELECT Products.ProductID, Products.ProductName, Products.SupplierID, Products.CategoryID, Categories.CategoryName, Products.QuantityPerUnit, Products.UnitPrice, Products.UnitsInStock, Products.UnitsOnOrder, Products.ReorderLevel, Products.Discontinued From Products INNER JOIN Categories ON Products.CategoryID = Categories.CategoryID");
Dim objBind As DataSet = objSQL.FillTable("SELECT Products.ProductID, Products.ProductName, Products.SupplierID, Products.CategoryID, Categories.CategoryName, "& _
"Products.QuantityPerUnit, Products.UnitPrice, Products.UnitsInStock, Products.UnitsOnOrder, Products.ReorderLevel, " & _
"Products.Discontinued From Products INNER JOIN Categories ON Products.CategoryID = Categories.CategoryID")