Thì quá khứ tiếp diễn là ngữ pháp quan trọng trong giờ đồng hồ anh. Bọn họ thường áp dụng để nói về hành vi đang xảy ra tại một thời điểm rõ ràng trong quá khứ. Ở bài học kinh nghiệm này, photoworld.com.vn với các bạn sẽ cùng coi cấu trúc, phương pháp dùng, tiếp nối thực hành để bình chọn độ hiểu bài xích nhé!


*


Các bài viết không thể quăng quật lỡ
khám phá chương trình học đã giúp 10 triệu trẻ em em tốt cả 4 kĩ năng tiếng Anh


13+ ứng dụng học giờ Anh cho trẻ đái học tốt nhất


Thì bây giờ đơn: bài bác tập vừa đủ từ cơ bạn dạng đến nâng cao CÓ ĐÁP ÁN


Bài tập thì thừa khứ tiếp nối CÓ ĐÁP ÁN

Cùng photoworld.com.vn ôn tập lại kiến thức và kỹ năng thì vượt khứ tiếp nối với những bài tập trắc nghiệm, tự luận dưới đây:

Bài 1: Chọn lời giải đúng cho các câu trắc nghiệm dưới đây

1. My brother & sister _____ playing tennis at 11am yesterday.

Bạn đang xem: Cách dùng quá khứ tiếp diễn

A. Are B. Was C. Were

2. _____ you still working at 7pm last night?

A. Were B. Are C. Was

3. At 8.30am today I _____ driving to work.

A. Was B. Am C. Were

4. We _____ sleeping when the police came.

A. Was B. Weren"t C. Won"t

5. Why _____ he having lunch at 4pm?

A. Was B. Does C. Were

6. Was he not _____ his homework?

A. Doing B. Vày C. Done

7. Snow _____ lightly. Suddenly a reindeer appeared.

A. Fell B. Was falling C. Is falling

8. Somebody threw a shoe at him _____ he was speaking.

A. After B. When C. While

9. They ________ TV when I arrived.

A. Were watching B. Were watched C. Watched

10. I was reading a detective story _____ I heard a noise.

A. During B. While C. When

Bài 2: đến dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

1. Julie (sleep) at three o"clock.

2. You (study) at three o"clock.

3. Luke (read) at three o"clock.

4. I (work) at three o"clock.

5. They (eat) chocolate at three o"clock.

6. John (play) tennis at three o"clock.

7. We (watch) TV at three o"clock.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Google Drive Bạn Cần Có Quyền Truy Cập Google Drive

8. He (use) the mạng internet at three o"clock.

9. You (cook) lunch at three o"clock.

10. We (travel) lớn London at three o"clock.

11. Mrs Brown (not/walk) in the garden when the murder happened.

12. Mr black (not/work) in his study when the murder happened.

13. Miss Jones (not/talk) to lớn Mr. Trắng when the murder happened.

14. You (not/play) cards when the murder happened.

15. Dr Ford (not/read) in his room when the murder happened.

16. Mr. Và Mrs. Green (not/eat) in the dining room when the murder happened.

17. Mr blue (not/drink) coffee in the library when the murder happened.

18. The maid (not/clean) the bedrooms when the murder happened.

19. I (not/listen) to music when the murder happened.

20. The dogs (not/play) outside when the murder happened.

Bài 3: ngừng câu với từ bỏ gợi ý

1. (he / cook)

2. (she / play cards)?

3. (I / not / cry)

4. (you / not / feel well)

5. (where / I / go when I met you)?

6. (she / not / sleeping at midnight)

7. (I / work)?

8. (you / sleep when I got home)?

9. (it / rain at lunchtime)

10. (what / you / do)?

11. (why / she / run)?

12. (you / not / read)

13. (how / we / do at that time)?

14. (he / not / watch a film at 3pm)

15. (I / vì chưng my homework at eight o"clock)

16. (where / it / rain)?

17. (you / shop when I called you)

18. (she / eat dinner when we arrived)

19. (he / live in Tokyo at the time)?

20. (it / snow)?

Bài 4: dứt câu bằng cách cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. I _____________ to bed at 10 am yesterday. (to go)

2. Why _____________ you _____________ the text the whole morning? (to translate)

3. _____________ he _____________ him at 2 o"clock yesterday? (to visit)

4. They _____________ an interesting book, when something fell on the floor. (to read)

5. He _____________ me carefully. (not / to lớn listen to)

6. Why _____________ she _____________ the whole day? (to cry)

7. I _____________ your sister. (not / khổng lồ laugh at)

8. _____________ he _____________ alone, when you met him? (to stand)

9. We _____________ our mother the whole day. (to help)

10. _____________ it _____________ , when you got off the train? (to snow)

11. We _____________ at 2 o"clock. (not / to study)

12. What _____________ you _____________ , when I said your name? (to think about)

13. We _____________ , when you met us. (to hurry)

14. What _____________ Tim _____________ , when you took his phone away? (to listen to)

15. She _____________ with him the whole night. (to dance)

Đáp án bài bác tập thừa khứ tiếp diễn:

Bài 1:


1. Were

6. Doing

2. Were

7. Was falling

3. Was

8. While

4. Weren’t

9. Were watching

5. Was

10. When


Bài 2:


1. Was sleeping

6. Was playing

11. Wasn"t walking

16. Weren"t eating

2. Were studying

7. Were watching

12. Wasn"t working

17. Wasn"t drinking

3. Was reading

8. Was using

13. Wasn"t talking

18. Wasn"t cleaning

4. Was working

9. Were cooking

14. Weren"t playing

19. Wasn"t listening

5. Were eating

10. Were travelling

15. Wasn"t reading

20. Weren"t playing


Bài 3:

1. He was cooking

2. Was she playing cards?

3. I wasn"t crying

4. You weren"t feeling well

5. Where was I going when I met you?

6. She wasn"t sleeping at midnight

7. Was I working?

8. Were you sleeping when I got home?

9. It was raining at lunchtime

10. What were you doing?

11. Why was she running?

12. You weren"t reading

13. How were we doing at that time?

14. He wasn"t watching a film at 3pm

15. I was doing my homework at eight o"clock

16. Where was it raining?

17. You were shopping when I called you

18. She was eating dinner when we arrived

19. Was he living in Tokyo at the time?

20. Was it snowing?

Bài 4:


1. Was going

6. Was - crying

11. Were not studying

2. Were - translating

7. Was not laughing at

12. Were - thinking about

3. Was - visiting

8. Was - standing

13. Were hurrying

4. Were reading

9. Were helping

14. Was - listening to

5. Was not listening to

10. Was - snowing

15. Was dancing


Thì vượt khứ tiếp nối tuy không thật khó mà lại lại là loài kiến thức quan trọng đặc biệt bạn học cần nắm vững. Với các chia sẻ chi tiết về công thức, giải pháp dùng và bài xích tập trên đây, photoworld.com.vn hi vọng bạn sẽ đọc thật kỹ, luyện tập thật nhiều để nhuần nhuyễn phần ngữ pháp này!