Thì thừa khứ trả thành (Past Perfect Tense) là giữa những thì quan trọng đặc biệt và xuất hiện thêm nhiều trong những đề thi. Thuộc 4Life English Center (photoworld.com.vn) tìm hiểu công thức và cách dùng trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng quá khứ hoàn thành

*
Thì quá khứ hoàn thành
3. Cách làm thì quá khứ hoàn thành 4. Biện pháp dùng thì quá khứ hoàn thành 5. Tách biệt thì thừa khứ xong và thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn 6. Một số bài tập và giải đáp về thì quá khứ dứt

1. Định nghĩa thì thừa khứ xong xuôi (Past Perfect Tense)

Thì quá khứ chấm dứt (QKHT) dùng để miêu tả một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì cần sử dụng thì QKHT. Hành động xảy ra sau thì sử dụng thì quá khứ đơn.

2. Lốt hiệu nhận thấy thì vượt khứ trả thành

Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ xong là vào câu có các từ bên dưới đây:

Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …Until then, by the time, prior to lớn that time, before, after, for, as soon as, by, …

Ví dụ: I had already seen the film but I decided to lớn watch it again last night.

I was writing an e-mail when our computer broke down.

3. Công thức thì quá khứ hoàn thành

*
Công thức thì quá khứ trả thành

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + had + V3

Trong đó: S (subject): công ty ngữ

Had: trợ động từ

V3: hễ từ phân từ bỏ II (Quá khứ phân từ)

Ví dụ:

The storm destroyed the sandcastle that we had built.

The children collected the chestnuts that had fallen from the tree.

3.2. Thể bao phủ định

Cấu trúc: S + had not + VpII

Lưu ý: hadn’t = had not

Ví dụ:

The waiter brought a drink that I had not ordered.

She hadn’t ridden a horse before that day.

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + VpII?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Lệnh Lọc Trong Excel Cực Đơn Giản Bạn Nên Biết

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + VpII +…?

Trả lời: S + had + VpII +…

Ví dụ:

Had she found a place khổng lồ stay when she went khổng lồ Boston?

Where had she lived before she moved to lớn Chicago?

4. Biện pháp dùng thì quá khứ hoàn thành

*
Cách sử dụng thì thừa khứ hoàn thành

4.1. Biểu đạt một hành vi đã xảy ra và kéo dài đến một thời điểm cố định trong quá khứ

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.We had looked for her ring for two hours và then we found it in the bathroom.

4.2. Biểu đạt một hành động xảy ra trước 1 thời điểm nhất quyết trong vượt khứ

He had never played football until last week.She had traveled around the world before 2010.

4.3. Biểu đạt một chuyển động đã xảy ra và ngừng trước một hành vi khác trong thừa khứ

When Hoa arrived at the theater, the film had started.Hoa hadn’t done her homework, so she was in trouble.

4.4. Mô tả sự bế tắc về vụ việc nào kia trong vượt khứ

I wish I hadn’t failed my exam last weekShe wishes she hadn’t punished her daughter.I wish I hadn’t spent so much money.

4.5. Sử dụng trong câu điều kiện loại 3 để biểu đạt điều kiện không tồn tại thực trong vượt khứ

If I had known my friend was in the hospital, I would have gone to lớn see her.She would have come to the tiệc ngọt if she had been invited.

5. Phân minh thì thừa khứ chấm dứt và thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn

*
Phân biệt thì QKHT với thì QKHTTD

5.1. Về công thức

Quá khứ hoàn thành

S + had + V-3/ed +….S + hadn’t + V-3/ed +….Had + S + V-3/ed +….?How/ wh-… + had + S + V-3/ed +….?

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

S + had been + V-ing +….S + hadn’t been+ V-ing +….Had + S + been + V-ing +….?How/ wh-… + had + S + been + V-ing +….?

5.2. Về phong thái dùng

Quá khứ trả thành:

Diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.Dùng để mô tả hành động trước một thời gian khẳng định trong thừa khứ.Được sử dụng trong câu điều kiện loại 3 với câu điều ước mô tả ước mong muốn trái với quá khứ.Trong câu có những từ: When, by the time, until, before, after.

Quá khứ ngừng tiếp diễn:

Diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn mạnh bạo tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành vi kéo dài liên tục đến một hành động khác trong thừa khứ.Trong câu có các từ: since, for, how long…

6. Một số bài tập và đáp án về thì thừa khứ trả thành

6.1. Bài tập 1

He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.They (come) …………….. Back home after they (finish) ………………… their work.When I came khổng lồ the stadium, the match (start) ………………………………….Last night, Peter (go) ………………….. To lớn the supermarket before he (go) ………………… home.Before she (listen) ………………….. To lớn music, she (do)……………………. Homework.

6.2. Bài tập 2

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before………………………………………………………………………………….David had gone trang chủ before we arrived. – After ……………………………………………………………………………….3.We had lunch then we took a look around the shops. – Before……………………………………………………………………………………………….After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….The light had gone out before we got out of the office. – When ……………………………………………………………………………………

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

hadn’t worn.had met.came – had finished.had startedhad gone – wentlistened – had done

Bài tập 2:

Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.By the time we started our work, she had explained everything clearly.When we got out of the office, the flight had gone out.

Hy vọng hầu hết điểm bao gồm trong thì quá khứ trả thành vì chưng 4Life English Center (photoworld.com.vn) tổng hợp để giúp bạn ráng chắc ngữ pháp để áp dụng vào bài tập và trong các tình huống tiếp xúc hằng ngày.