Trong bài viết chúng tôi sẽ giúp chúng ta tìm hiểu giải pháp dùng với phân biệt giải pháp dùng like, alike, similar với the same1. LikeNghĩa: (giới từ) kiểu như (như), trái nghĩa: unlike.Cấu trúc:a.Be + lượt thích + N (danh từ)Ví dụ:
This hat is lượt thích that hat.Cái nón này giống chiếc mũ kia.b.N + lượt thích + NI have a hat lượt thích yours.Tôi có một cái nón giống loại của bạnc.like + N, + mệnh đềLike his father, he is a teacher.Giống như bố mình, anh ấy là 1 trong giáo viên.

Bạn đang xem: Cách dùng like alike same similar


*

Cấu trúc: luôn đứng một mình, ở sau hai danh từ bỏ (noun) hoặc danh trường đoản cú số các (plural noun)Ví dụ:This hat and that one are alikeCái nón này và cái mũ kia kiểu như nhau.They tried to treat all their children alikeHọ cố gắng đối xử với tất cả những đứa trẻ con như nhau.Lưu ý: Không sử dụng Alike đứng trước một danh từ
3.SIMILAR TO
Nghĩa: (tính từ) tương tựCấu trúc: ko “to” nếu similar đứng một mình hoặc “similar + khổng lồ + N/Pronoun”Ví dụ:Your hat is similar to mine. (mine = my hat)Mũ của doanh nghiệp tương tự nón của tôi.4.THE SAMENghĩa: tương tự nhauCấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.Ví dụ:An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as meLương của An bằng lương của tôi.We go lớn the same schoolChúng tôi học cùng trường.
1.Lan & Trang have the same books 2.Lan & Trang have similar books 3.Lan và Trang have different books 4.Their books are the same 5.Their books are similar 6.Their books are different
Notice: the always goes before sameThe same, similar cùng different áp dụng như tính từLưu ý: the luôn luôn đứng trước same
10. She is the same age as my mother.11. My shoes are the same kích thước as yours.A noun may come between the same & as, asin 10.Một danh từ hoàn toàn có thể đứng giữa the same cùng as như câu 10 cùng 11
12. My pen is like your pen.13. My pen và your pen are alike.

Xem thêm: Sự Cố Đã Xác Nhận & Sửa Lỗi Đăng Nhập Tốc Chiến 100034, Sự Cố Đã Xác Nhận & Sửa Lỗi


Notice in 12 over l3:noun + be lượt thích + nounnoun & noun + be alikeChú ý câu 12 với 13:Danh từ+ be like+ Danh từDanh từ và danh từ+ be alive
14. She looks lượt thích her sister.15.It looks like rain.16.It sounds tikethunder.17.This material feels lượt thích silk.18.That smells lượt thích gas.19.This chemical tastes like salt.20.Stop acting like a fool.21.He seems lượt thích a nice fellow.In addition khổng lồ following be, lượt thích also follows certain verbs, primarily those dealing with the senses.

22. The twins look alike.23.We think alike.26.My sister and I talk alike.27.The little boys are dressed alike.


The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father and he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….
Previous Post

Tieng Anh cho tất cả những người mới ban đầu bài về thể thao

Next Post

Một số nhiều từ với cửa hàng ( siêu thị till drop, cửa hàng around & shuts up shop


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được ghi lại *

Bài viết liên quan