Thì hiện tại đơn và lúc này hoàn thành rất đơn giản nhầm lẫn trong quy trình học tập. Để làm rõ hơn về bây giờ đơn và hiện tại xong cũng như sự tương tự và không giống nhau của chúng, hãy thuộc photoworld.com.vn mày mò trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng hiện tại hoàn thành


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước sẽ xuất sắc tiếng Anh như người bạn dạng xứ và cải cách và phát triển ngôn ngữ nổi bật qua các app của photoworld.com.vn

Đăng ký kết ngay để được photoworld.com.vn hỗ trợ tư vấn sản phẩm tương xứng cho con.


Ngữ pháp: Thì lúc này đơn (Present Simple)

Định nghĩa

Thì lúc này đơn (Present Simple Tense) sử dụng để diễn đạt một vụ việc hay hành vi có tính tổng thể được lặp đi lặp lại nhiều lần; miêu tả một thực sự hiển nhiên xuất xắc một hành vi đang ra mắt trong thời điểm hiện tại.

Công thức


Loại câu

Động từ bỏ thường

Động trường đoản cú “to be”

Khẳng định

I/we/they/you + V + (O)

She/he/it + Vs/es + (O)

Ex: I get up early every day. (Tôi dậy sớm từng ngày.)

I + am + (O)

He/she/it + is + (O)

You/we/they + are + (O)

Ex: I am here now. (Tôi ngơi nghỉ ngay đây.)

Phủ định

I/we/they/you + vì not + V + (O)

She/he/it + does not + V + (O)

Ex: We don’t come from Switzerland. (Chúng tôi không tới từ Switzerland.)

I + am not + (O) He/she/it + is not + (O) You/we/they + are not + (O)

Ex: He isn’t an engineer. (Anh ấy ko phải là 1 trong kỹ sư.)

Nghi vấn

Do/ Does + S + V + (O)?

Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: vì you often have breakfast? No, I don’t.

(Bạn có tiếp tục ăn sáng sủa không? Không, tôi không.)

Am/is/are + S + O?

Yes, S + am/is/are.

No. S + am/is/are + not.

Ex: Are you tired?

Yes, I am.

(Bạn bao gồm mệt không? Vâng, tôi có.)


Cách dùng

Trong 6 thì giờ đồng hồ Anh, thì hiện tại đơn diễn tả:

Một sự thật hiển nhiên cơ mà không ai hoàn toàn có thể chối ôm đồm được.

Một sở thích, kinh nghiệm sinh hoạt được lặp đi lặp lại ở hiện tại.

Một lịch trình, thời hạn biểu.

Những tình huống mang tính bền vững, kéo dài.

Dấu hiệu nhận biết

Ở thì bây giờ đơn, những trạng tự thường mở ra trong câu là:

once/ twice/ three time a week/ month/ year

always, usually, often, sometimes, rarely, never.

every day/ week/ month/ year.

Cách phân chia động từ trong thì hiện tại đơn

Quy tắc thêm đuôi s/es vào sau rượu cồn từ số ít:

Đa số cồn từ + “s” (ex: makes, works,...)

Động từ chấm dứt bằng “ch, o, s, sh, z, x” + es (ex: does, watches, washes,...)

Phụ âm “y” thay đổi “i” cùng + “es” (ex: fly -> flies)

Nguyên âm + “y” + “s” (ex: plays,...)

Lý thuyết: Thì hiện tại tại dứt (Present Perfect)

Định nghĩa

Thì hiện nay tại xong ( Present Perfect Tense) dùng để làm chỉ một hành động ví dụ đã bước đầu từ thừa khứ, kéo dài đến bây giờ và rất có thể tiếp tục trong tương lai.

Công thức


Loại câu

Động từ bỏ thường

Khẳng định

I/ we/ they/ you + have + P2 + (O)

Ex: I have seen him. (Tôi đã nhìn thấy anh ấy.)

She/ he/ it + has + P2 + (O)

Ex: She has read the book. (Cô ấy đang đọc cuốn sách.)

Phủ định

I/ we/ they/ you + have + not + P2 + (O)

Ex: I haven’t seen him. (Tôi dường như không nhìn thấy anh ấy.)

She/ he/ it + has + not + P2 + (O)

Ex: She hasn’t read the book. (Cô ấy đang không đọc cuốn sách.)

Nghi vấn

Have/has + S + P2 + O? Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t/ hasn’t.

Ex: Has he painted the house? (Anh ấy đã sơn nơi ở chưa?)

No, he hasn’t. (Chưa, anh ấy chưa.)


Cách dùng

Thì hiện tại chấm dứt dùng để diễn tả:

Sự bài toán đã xẩy ra nhưng không rõ thời điểm.

Hành hễ vừa bắt đầu xảy ra.

Hàng đụng đã xẩy ra trong vượt khứ, kéo dãn đến bây giờ và có thể diễn ra trong tương lai.

Trải nghiệm, kinh nghiệm tay nghề trong quá khứ.

Dấu hiệu nhấn biết

Các trạng từ kèm theo thì bây giờ hoàn thành:

since, for

just, ever, never, already

recently, lately, so far, yet

Ứng dụng: bài bác tập về thì hiện tại đơn và lúc này hoàn thành

Bài tập về thì bây giờ đơn

My father always ………..delicious meals. (make)

Tom……………..vegetables. (not eat)

Rosie………………….shopping every week. (go)

…………Miley & David ……….. To lớn work by bus every day? (go)

……………….. Your parents ………………..with your decision? (agree)

Where………………..that guy…………………from? (come)

Where ………………….. Your mother …………………..? (work)

James ……………………… usually ……………….. The trees. (not water)

Who ………………..the washing in your house? (do)

They …………….. Out once a week. (eat)

The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.

I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

I (bake)...............cookies twice a month.

My best friend (write)....................... To lớn me every week.

Jane always…………………(take care) of her sister.

My family (have)……….a holiday in December every year.

Martha và Kevin ………………… (swim) twice a week.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mùa Xuân Tình Bạn (Cao Minh Khanh), Lời Bài Hát Mùa Xuân Tình Bạn

She ……………..(help) the kids of the neighborhood.

Mike (be).............humour.He always …………. (tell) us funny stories.

Tiffany and Uma (be) …………………my friends.

Look. He _______ (listen) to lớn us.

We ________ (stay) at a hotel this week.

My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

Jill _____ (have) a lot of money.

They usually _____ (leave) on Sunday.

Please, stop! You _____ (drive) so fast!

We ______ (meet) in Berlin each year.

We ______ (go) khổng lồ discos on Fridays.

He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

I _____ (have) a shower

Đáp án:


1. Makes

2. Doesn’t eat

3. Goes

4. Do…go

5. Do…agree

6. Does…come

7. Does…work

8. Doesn’t usually water

9. Does

10. Eat

11. Starts

12. Likes

13. Bake

14. Writes

15. Takes care

16. Has

17. Swim

18. Helps

19. Is – tells

20. Are

21. Is listening

22. Are staying

23. Go is buying

24. Has

25. Leave

26. Are driving

27. Meet

28. Go

29. Comes

30. Am having


Bài tập thì bây giờ hoàn thành

She (be)…………. At her computer for eight hours.

Hannah (not/have) ……………any fun a long time.

My grandfather (not/ play)……….. Any thể thao since last year.

You’d better have a shower. You (not/have)………. One since Monday.

I don’t live with my family now & we (not/see)…………. Each other for ten years.

I…… just (realize)…… that there are only three weeks lớn the end of the semester.

Anna (finish) … reading three books this month.

How long…….. (you/know)………. Each other?

……….(You/ take)………… many photographs?

Jack (eat)……………. At the Sheraton khách sạn yet?

My brother (not/ play)……….. Any thể thao since last year.

Some people (attend)………….the meeting right now.

I’d better take a bath. I (not/take)…………one since Sunday.

I don’t keep in cảm biến with Alan và we (not/call)…………each other for 6 months.

Where is your father? He…………………(have) lunch in the kitchen.

Why are all these people here? What (happen)………………..?

I………….just (realize)…… that there are only two weeks khổng lồ the final exam.

She (finish) ……….. The English course this week.

At present, he (compose)…………a piece of music.

We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Đáp án:


1. Has been

2. Hasn’t had

3. Hasn’t played

4. Haven’t had

5. Haven’t seen

6. Have…realized

7. Has finished

8. Have…known

9. Have you taken

10. Has Jack eaten

11. Hasn’t played

12. Are attending

13. Haven’t had

14. Haven’t seen

15. Is having

16. Is happening

17. Have just realized

18. Has finished

19. Is composing

20. Are having


Hiện tại đối chọi và hiện nay tại kết thúc là hai trong những các thì tinh vi và rất dễ khiến nhầm lẫn nhất trong ngữ pháp giờ Anh. Để có thể phân biệt và vận dụng thành thạo nhị thì này, các bạn phải gắng thật chắc các kiến thức về công thức, cách dùng cũng tương tự ghi nhớ những dấu hiệu nhận thấy căn bản.

Luyện tập thiệt nhiều các dạng bài xích về phân tách động tự là một giải pháp hiệu quả giúp bạn cũng có thể dễ dàng riêng biệt thì hiện tại đơn với thì lúc này hoàn thành. Ngoài bài toán luyện tập những bài tập liên quan, các chúng ta cũng có thể vận dụng những mẫu câu vẫn học vào trong giao tiếp sinh hoạt từng ngày để trau dồi vốn trường đoản cú vựng cũng như kiến thức về ngữ pháp nữa nhé.

Trên đó là các kỹ năng và kiến thức ngữ pháp và bài xích tập luân chuyển quanh thì lúc này đơn và bây giờ hoàn thành, hy vọng bài viết đã đưa về cho chúng ta bài học ngã ích.